Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

7246 31d4 390
Reposted frombitner bitner viaiblameyou iblameyou
1699 bc76 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaiblameyou iblameyou
7033 5e25 390
Teach em young.
Reposted fromupinthesky upinthesky viaiblameyou iblameyou
0102 221a 390

80s90sthrowback:

Kate Winslet, 1996.

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaiblameyou iblameyou
0265 ff5b 390
T.Axentowicz, Rudowłosa, 1899.
Reposted fromdeszcz deszcz viaiblameyou iblameyou
2517 8288 390

criterionfilms:

David Lynch, on the set of Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
Nieważne, jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny - w knajpie. Rezultat w obu przypadkach identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność - książkami, kobietami, ambicjami... We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie.
— Cioran
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaiblameyou iblameyou
8570 1a26 390

blueblackdream:

L'amour fou, dir. Jacques Rivette (1969)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaiblameyou iblameyou
9943 5422 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viapandziia pandziia
3886 2efd 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapandziia pandziia
8039 9377 390
Reposted fromerial erial viasalami salami
7045 d3a2 390

nevver:

Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket, James Whistler

2640 31b8 390
8298 6ddc 390

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viasalami salami
Reposted fromshakeme shakeme viasalami salami
7141 3fea 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl