Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

Zaczęło mi brakować poczucia, że jestem najlepsza. zaczęło mi brakować poczucia, że potrafię. zaczęło mi brakować poczucia, że jest jak chcę.

Reposted fromhardbitch hardbitch viaMerrry98 Merrry98
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viaMerrry98 Merrry98
2304 8f1c 390
  • Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.
— John Dewey
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaMerrry98 Merrry98
9677 37fd 390
Wszyscy snujemy fantazje, które ubarwiają życie.
— Charlaine Harris
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMerrry98 Merrry98
5074 f310 390
Reposted fromtooskaa tooskaa viaMerrry98 Merrry98
8203 ad74 390
Reposted frommartinif16 martinif16 viaMerrry98 Merrry98
1894 9c52 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaMerrry98 Merrry98
4925 5b2b 390
Reposted fromzwiebelsuppe zwiebelsuppe viaMerrry98 Merrry98
4916 a7c1 390
Reposted fromfearnopain fearnopain viaMerrry98 Merrry98
6670 c3bb
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaMerrry98 Merrry98
4069 3de3 390
4153 a113 390
Reposted fromvesania vesania viaMerrry98 Merrry98
7950 01a2 390
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaMerrry98 Merrry98
Młodym nie chce się chcieć. Uczyć, tworzyć, a czasami nawet myśleć. Dlaczego stracili motywację?
— "Polityka" na facebooku
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaMerrry98 Merrry98
Błahe zakochania są dzisiaj modne. Mało kto szuka jedynej, prawdziwej miłości... Chyba jestem staroświecka. W dwudziestym pierwszym wieku miłość to cud.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaMerrry98 Merrry98
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaMerrry98 Merrry98
Przypadek - to Bóg przechadzający się incognito.
— Einstein
Reposted fromKamilogik Kamilogik viaMerrry98 Merrry98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl