Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

6167 bf9e 390
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaiblameyou iblameyou
7618 c4bf 390
Reposted fromartbun artbun viaiblameyou iblameyou
7930 7d7c 390

cazavampiros:

Kyle MacLachlan by Steven Meisel, 1995

Reposted fromSuzi Suzi viaiblameyou iblameyou
4460 4e1d 390
Reposted fromsarazation sarazation viaiblameyou iblameyou
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
9064 e16f 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaiblameyou iblameyou
2200 ba3c 390
Reposted fromstormymind stormymind viaiblameyou iblameyou
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viaiblameyou iblameyou
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
— tak
Reposted fromWrongway Wrongway viawerczi werczi

September 02 2017

Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiblameyou iblameyou

August 29 2017

0045 7df7 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove vialaters laters
yuuztattooer*
9655 b7ba 390
1483 656c 390
Reposted from0 0 viajointskurwysyn jointskurwysyn
1612 46f8 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl