Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiblameyou iblameyou

August 29 2017

0045 7df7 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove vialaters laters
yuuztattooer*
9655 b7ba 390
1483 656c 390
Reposted from0 0 viajointskurwysyn jointskurwysyn
1612 46f8 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viajointskurwysyn jointskurwysyn
7120 f95c 390
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
1143 7d26 390
Portrait Painting of a Beautiful Woman by Alexander T. Scaramanga
1217 a09d 390
Reposted fromNajada Najada viano-longer-kore no-longer-kore
1220 3b8d 390
Memento Mori by Nicholas Ballesteros
Reposted fromNajada Najada viano-longer-kore no-longer-kore
1221 2a96 390
Reposted fromNajada Najada viano-longer-kore no-longer-kore
8890 bc8e 390

expressionism-art:

Lovers Man and Woman, 1914, Egon Schiele

Size: 119x139 cm
Medium: oil on canvas
1165 3b5d 390

blueblackdream:

Edvard Munch, Attraction I (Tiltrekning I), 1896

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaiblameyou iblameyou
2602 4923 390

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaiblameyou iblameyou
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl