Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

Granicą każdego bólu jest następny, jeszcze większy.

— Emil Cioran, "Święci i łzy"
Ogromnie wiele słów potrzeba, by nie powiedzieć prawdy.
— Anna Kamieńska
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaiblameyou iblameyou
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński "Dokąd to jeszcze..."
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiblameyou iblameyou
5172 48bf 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
5654 4c6e 390
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viaiblameyou iblameyou
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaiblameyou iblameyou
0415 59f0 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
4319 8005 390
Reposted from0 0 viaiblameyou iblameyou
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
2177 12e6 390
Reposted frombrumous brumous viaiblameyou iblameyou
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego vialaters laters
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vialaters laters
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself vialaters laters
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 vialaters laters
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamajenki majenki
Reposted fromMoonTide MoonTide viamajenki majenki
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile vialaters laters
Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— Milan Kundera "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaters laters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl